НАПОЯВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ

Ако няма достатъчно естествени валежи, необходимо е напояване. Пропуските и недостатъците в практиката в областта на агротехниката, често се разрешават с подсилено напояване. Обаче, така не се осъщестяват желаните резултати, а не е ни икономично. За режим заливане на декоративни затревени площи не е съществена количествената продукция на органичната маса, но тяхната гъстота, цвят и декоративен вид.

Напояването на тревните площи по парковете, както и спортните терени, успешно се изпълнява с употребата на секторни устройства, така наречените “тифони”.

Най-съвременните технически решения за нпояване на тревни площи са тези които имат стционарен разпръсквател. Но, преди поставянето на тази система за напояване, от значение е подробно да се разработи и проектира, защото тя без разкопаване на терена не може да се постави.

Стационарните разпръскватели  са телескопски и поместени са от повърхнината на земята заедно с придружаваща инсталация. Този вид устройства, така наречените “pop – up” разпръскватели, могат да имат спрей или роторна добавка. Принципът по който функционират е такъв, че над повърхнината на почвата се н амират само по време на напояване.  След като завършим напояването отново се изтеглят над повърхнината, така, че да не пречат при костиба или изпълнение на други активно сти върху тревната площ.

Спрей разпръсквателите са предназначени  за напояване на по-малкицзелени повърхнини, защото не снабдявата с вода, повърхнината под себе си и поради това, задължително се проектират и монтират по системата на двойно захлупване. Височината на издигане при тези разпръскватели е от 5 до 40 цм.  

Роторните разпръскватели се подбират така, че тяхната димензия да отговаря на предназначението. Обсегът им може да се настройва при смян на струйница, но може да функционира и без това. Ъгъла на пръскане е от 40 до 360°. В зависимост от типа устройство радиусът на пръскане може да бъде от четири до на 20 метра

При ползването на “pop – up” разпръсквател от различни типове и величини, които кръжно или секторно напояват зелени повърхнини както и с избирането на струйница и при съответно разпределение, могат да се напояват тревни площи с различни форми и величини.

Предимство на автоматизираната система за напояване е тази дето може планово да се приспособява към всяка градина, парк или някоя друга зелена повърхнина. Системата на управяване с микропроцесор дава възможност за настройване на заливната норма, така, че може да се обезпечи равномерно разпределение на необходимото количество вода, а при оптимални интервали от време.